Gdzie kupić?

Aby zakupić wybrany
produkt skontaktuj
się z nami:
+48 509 970 973

Odwiedź również
nasz sklep online:

Przejdź do sklepu

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) niniejszym informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Małgorzata Pawelec i Marcin Pawelec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP-SERVIS FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. MAŁGORZATA PAWELEC MARCIN PAWELEC z siedzibą w Krępcu, przy ul. Czereśniowej 60, 21-007 Mełgiew, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 712-256-16-54.

2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem e-mail rodo@top-servis.eu. pod nr telefonu +48 81 721 67 89 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu wykonania i na podstawie umowy współpracy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np.:
wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy prawo o rachunkowości,
udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej firmy, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zgody@top-servis.eu

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy, a po jej zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publiczno-prawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego ostatecznego zakończenia przez co rozumiemy również skuteczne zakończenie postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy współpracy w ciągu 1 roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o zawarciu umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane te są nieaktualne.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom handlowym, czyli firmom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi jedynie w celu prawidłowego wykonania zawartej z Tobą umowy współpracy.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające): podmioty uczestniczące w realizacji umowy, biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, organy administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa, instytucje finansowe w zakresie dotyczącym świadczenia usług dla Administratora, podmioty wykonujące usługi konsultingowe lub audytowe, firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji, podmioty zapewniające bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy współpracy.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane
do profilowania.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszej firmie możesz uzyskać pod

adresem e-mail rodo@top-servis.eu